Хүний нөөцийн идэвхжүүлэлтийг боловсронгуй болгох нь

Бүтээлийн тайлбар

Байгууллагын хүний нөөцийн идэвхжүүлэх онол аргазүйн судалгаанд тулгуурлан, байгууллагын ажилчдын идэвхжих хүчин зүйлсийг тодорхойлж, улмаар идэвхжүүлэх арга замыг оновчтой тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч