Хүмүүнлэгийн Олон Улсын эрх зүй ба Сирийн дүрвэгсдийн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Хүмүүнлэгийн эрх зүйн үүднээс Сирийн дүрвэгсдийн асуудал хийгээд уг асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн олон улсын хамтын ажиллагаа цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч