Хүйсийн говь-цэцэг нуурын сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежмент

Бүтээлийн тайлбар

Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газрын гадаргын болон газрын доорх усыг хэрэглэгч салбарууд болон хүн амын өнөөгийн усны нөөц хэрэгцээг судалж мэдэхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч