Эрэн сурвалжлах сэтгүүл зүй ба панамын баримт бичиг

Бүтээлийн тайлбар

Дөрөв дэх засаглал хэмээх сэтгүүл зүй нь ардчилсан нийгмийг улам бататган хөгжүүлэх, түүний тулгуур болсон хариуцлага ил тод байдал, иргэдийн оролцоог хангах зорилготой юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч