Эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Эрүүл мэндийн салбар дахь улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг үнэлэх нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго юм

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч