ХУИС-ийн аялал жуулчлал менежмент, менежмент, бизнес удирдлага хөтөлбөрийг төгсөгчид болон ажил олгогчдын сэтгэл ханамж

Бүтээлийн тайлбар

ХИС-ийн сургалтын чанарын талаарх өөрийн үнэлгээ, төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн сэтгэл ханамж, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг судалж шаардлагатай ур чадварыг нэмэгдүүлэхэд судалгааны зорилго оршино.

Контентын хэсгээс