Хувьцаат компаний санхүүгийн шинжилгээний үр дүн

Бүтээлийн тайлбар

МХБ-д I болон II-р ангилалийн бүртгэлтэй хувьцаат компаниудын санхүүгийн тайланд шинжилгээ хийж үр дүнг нэгтгэн салбарын дундаж үзүүлэлтийг он тус бүрээр тооцон харьцуулан дүгнэхэд дипломын ажлын зорилго оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч