Хувь хүний зан төлөв байгууллагын бүтээмжид нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Хувь хүн гэсэн ойлголтод тодорхой субьектын хуваагдашгүй, бүхэллэг өвөрмөц онцлогийг авч үзэх бөгөөд амьдралын өмнөх шатанд бүрэлдэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч