Эмэгтэй хоригдлын зарим сэтгэл зүйн онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Эмэгтэй хоригдлуудын сэтгэл зүйн зарим онцлогийг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч