Хөрөнгө оруулалт, түүнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Хөрөнгө оруулалтад нөлөөлөх гадаад дотоод хүчин зүйлсийг тодорхойлсны үндсэн дээр хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх боломжийг олж илрүүлэхэд оршино.

Контентын хэсгээс