Хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засагт эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Хөрөнгийн зах зээлийн эдийн засагт эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх буюу “хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх” арга замыг судлан тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч