Үйлчилгээний маркетингийн онолын үндсэн асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Жижиглэн худалдааны байгууллагын хэрэглэгчийн зах зээл, эрэлт хэрэгцээг нарийвчлан судлах, жишээ болгон авсан байгууллагын хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг дээшлүүлэх боломжийг тодорхойлоход судалгааны ажлын үндсэн зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч