Эдийн засгийн өсөлтөнд банкны секторын үзүүлэх нөлөөлөл

Бүтээлийн тайлбар

Эдийн засгийн өсөлтөнд нь банкны секторын үзүүлэх нөлөөллийн хүчин зүйлс-н талаар судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч