Үйлчилгээний байгууллагын бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн цахим хуудас

Бүтээлийн тайлбар

Үйлчилгээний байгууллагуудын үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг нэгтгэсэн платформ бүхий цахим хуудсыг газрын зурагт суурилуулан хөгжүүлэх.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч