Хийгээгүй хэргийн золиос богино хэмжээний кино

Бүтээлийн тайлбар

Ашгийн бус нийгмийн тулгамдаад буй асуудлыг хөндсөн богино хэмжээний кино хийх. Тухайн киногоороо өнөөгийн нийгэмд газар авч буй гэмт хэргийг багасгах, залуучуудад сургамж өгөх ба интернет орчинд бусдад илүү мэдээлэл өгөхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс