Монголын телевизүүдийн мэдээллийн хөтөлбөр дэх жендерийн мэдрэмжийн асуудалд

Бүтээлийн тайлбар

Монголын телевизүүд мэдээллийг дамжуулахдаа жендерийн мэдрэмжтэй мэдээлдэг эсэхийг судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч