Үүрэн холбооны хэрэглэгчдийн дата хэрэглээг хуваарилах харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Сүлжээ дамжуулах тоног төхөөрөмжүүд түүнийг хэрхэн өгөгдөл хуваарилалтад ямар зорилгоор ашигладаг талаар тайлбарлана. Мөн сүлжээний программ хангамж талаас, QOS (quality of service), ашиглан өгөгдлийн хэрэглээг тайлбарлана.

Контентын хэсгээс