Монголын өдөр тутмын сонины терроризмын талаарх мэдээлэлд хийсэн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монголын өдөр тутмын сонинууд терроризмын талаарх мэдээллийг тусгаж буй өнөөгийн байдал, уг асуудлыг хөндөж буй сэтгүүлчийн ур чадвар, байр суурь, олон нийтэд хэрхэн нөлөөлж буйг судалж дүгнэх зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч