Монголын мэдээллийн веб сайтуудын өнөөгийн байдал, бичлэгийн онцлог

Бүтээлийн тайлбар

Монголын мэдээллийн веб сайтуудын өнөөгийн нөхцөл байдлыг тодруулан, тэдгээрийн бичлэгийн онцлогийг тодруулах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч