Үндэстэн дамнасан корпорацийн компанийн нийгмийн хариуцлага, олон улсын практик

Бүтээлийн тайлбар

Нийгмийн хариуцлагатай байх нь компаниудын хувьд тэр дундаа Үндэстэн дамнасан корпорацуудын хувьд хэр их ач холбогдолтой болохыг тогтоон гаргаж ирэх, мөн компанийн нийгмийн хариуцлага нь үйл ажиллагаа явуулж буй орны хөгжлийн ялгаатай байдлаас хамааран өөр чиг хандлага, онцлогтой байгааг харуулах, түүнчлэн компанийн нийгмийн хариуцлагын цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч