Монголын даатгалын салбарын хэрэглэгчдэд тулгамдаж буй асуудал

Бүтээлийн тайлбар

Даатгалыг онол арга зүйн түвшинд судлах,м онголын даатгалын өнөөгийн тогтолцоог судалж дүгнэх, монголын даатгалыг хөгжүүлэхэд хэрэглэгчдэд тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч