Монголын гэрэл зургийн сэтгүүл зүйн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Өдөр тутмын сонин болон сэтгүүлийн гэрэл зургийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж гэрэл зургийн эзлэх хувь , төрөл зүйлд ажиглалт хийн хувааж, гэрэл зургийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлохыг зорилоо.

Контентын хэсгээс