Монголын арилжааны даатгалын өнөөгийн байдал цаашдын хандлага

Бүтээлийн тайлбар

Монголын даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдлыг судалж дүгнэлт өгөх болон иргэдийн даатгалын талаарх мэдлэг, үйлчлүүлэгчидийн зан төлөвийг тодорхойлох мөн цаашид хэрхэн даатгалын үйл ажиллагааг хөгжүүлэх арга замыг тодорхойлох зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч