Сонгодог дипломат ажиллагаанд үзүүлсэн Францын нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Францын дипломат ажиллагааны уламжлал, дипломат ёслолын хэм хэмжээ, бүтэц зохион байгуулалт, сонгодог дипломат ажиллагаан дахь Францын нөлөөлөл, түүний үүрэг рольд түүхийн болон онол практикийн дүн шинжилгээ хийхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч