Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

нүүрсний уурхайн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг “Багануур” ХК, “Шивээ овоо” ХК , “Таван толгой” ХК -ын 2015-2017 оны санхүүгийн тайланд дүн шинжилгээ хийж санхүүгийн харьцааны зохистой хэмжээг хангаж байгаа эсэхэд үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч