Урсгал тэнцэлд үзүүлж буй валютын ханшийн сулралын нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү дипломын ажилд төгрөгийн сулрал хэрхэн үүсч урсгал тэнцэлд нөлөөлж буйг ойлгож, ирээдүйн төлвийг таамаглахад оршино. Урсгал тэнцлийн боломжит трендийг Маршалл-Лернер нөхцөл биелсэн үед J-муруйгаар харуулдаг.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч