Монгол-Хятадын эдийн засгийн харилцааны зангилаа асуудлын судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Манай 2 улсын эдийн засаг, гадаад харилцааны өнөөгийн байдал, цаашид энэ чиглэлд хөгжүүлэх илүү оновчтой төлөвлөгөө, түүний ач холбогдол, онцлог тал хийгээд бусад асуудлыг судлан дүн шинжилгээ хийхийг зорилоо.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч