Монгол-Хятадын дээд боловсролын тогтолцоог харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монгол Улсын дээд боловсролын тогтолцоонд баримталж буй бодлого, түүнд тулгараад буй зарим асуудлыг БНХАУ-ын дээд боловсролын тогтолцоотой харьцуулан судлах зорилготой.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч