Өрхийн худалдан авах зан төлөвт жендер нөлөөлөх нь

Бүтээлийн тайлбар

Өрхийн худалдан авалтад жендер хэрхэн нөлөөлж байгааг таньж мэдэх явдал юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч