Улс бус оролцогчдын олон улсын харилцаанд үзүүлж буй нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын харилцааны улс бус оролцогч болох олон улсын төрийн бус байгууллагуудын олон улсын харилцаанд үзүүлж буй нөлөөг судалж түүний салбаруудад хэрхэн нөлөөлж буйг тодорхойлох нь судалгааны ажлын гол зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч