ОУХ-ны спортод үзүүлж буй нөлөөлөл, түүнд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Ардын дипломат ажиллагаа түүний дотор спортын дипломат ажиллагааны олон улсын өнөөгийн практик үйл ажиллагаа болон чиг хандлагыг улс орнууд хамтын ажиллагаа, харилцан ойлголцол, итгэлцэлд спортоор дамжуулан ардын дипломат ажиллагааны зарим хэлбэрүүдийг тодорхойлохыг зорьсон.

Контентын хэсгээс