Улаанбаатар хотын төв зам дагуух хөрсний хими, физикийн үзүүлэлтүүд болон хүнд элемент (Cu, Mo, Sr)-ийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Энэхүү судалгааны гол зорилго нь Улаанбаатар хотын төв зам дагуух цэгүүдээс түүврийн аргаар хөрсний дээж авч түүнд агуулагдаж буй хүнд металл (Cu, Mo, Sr)-ын хэмжээ болон хими, физик үзүүлэлтүүдийг тодорхойлон, гарсан үр дүнг агаарын чанарын үзүүлэлттэй харьцуулж дүгнэлт, анализ хийхэд оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч