Улаанбаатар хотын орон сууц үнэ болон эрэлтэнд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын орон сууцны зах зээлийн өнөөгийн байдалд дүн шинжилгээ хийж, орон сууцны үнэд нөлөөлөгч гол хүчин зүйлийг илрүүлэхэд чиглэсэн судалгааг хийж, дүгнэлт гарган санал боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч