Тэтгэвэрийн даатгалын санг хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Тэтгэврийн даатгалын тогтолцоонд шинжилгээ хийж, тулгамдаж буй асуудлыг судалгааны үндсэн дээр гаргаж , цаашид авах арга хэмжээг тодорхойлон зарим хувилбаруудыг санал болгох талаар судлахад чиглэгдсэн.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч