Онлайн худалдааг ашиглан борлуулалтыг нэмэгдүүлэх арга зам /БСБ компаний жишээн дээр/

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын “БСБ” ХХК-н борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд онлайн худалдааг ашиглах боломжийг тодорхойлох оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч