Олон улсын эко эдийн засаг; Электрон автомашин үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Ногоон үйлдвэрлэл ялангуяа электрон автомашин үйлдвэрлэлийн ногоон эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл, ач холбогдлыг судална.

Контентын хэсгээс