Олон улсын харилцааны феминист онол

Бүтээлийн тайлбар

Феминист онол ба дэлхийн улс төрийн бодлогод гүйцэтгэж буй эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоог судлахад оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч