Тур оператор компаниудын inbound аялалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харьцуулсан судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Монголын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэж буй тур операторуудын inbound аялалын бүтээгдэхүүн үйлчилгээг харьцуулан судлахад чиглэнэ.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн мэдээлэл

Бүтээлийн нийлүүлэгч