Транс-Монголын төмөр замыг хөгжүүлэх үзэл баримтлалд хийсэн дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Далайд гарцгүй Монгол Улсын хувьд төмөр замын коридоруудыг бүх чиглэлд хөгжүүлэх нь Монгол Улсад ямар давуу байдал бий болох, тэр дундаа Транс-Монголын төмөр замыг ямар учраас хамгийн түрүүнд хөгжүүлэх хэрэгтэйг судлах ба энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж байгаа асуудлуудыг харьцуулалт болон SWOT дүн шинжилгээний аргаар нээн харуулах явдал нь энэхүү судалгааны ажлын зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч