Олон улсын мэдээллийг дамжуулахад телевизийн гүйцэтгэж буй үүрэг

Бүтээлийн тайлбар

Монгол дахь олон улсын сэтгүүл зүйн үүсэл хөгжил, төлөвшилт, онол практик, онцлог чанарыг дүгнэх, мөн Монголын зарим телевизийн гадаад мэдээг төрөлжүүлэн задалж, бүтэц, агуулга, үнэлэмжийн асуудлыг судлан үнэлэлт дүгнэлт өгч, ач холбогдлыг тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч