Олон улсын валютын сангийн монгол улсад хэрэгжүүлж буй хөтөлбөр, түүний үр нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын валютын сангаас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-ийн эхний шатны үнэлгээг 2014-2017 онд Албани улсад хэрэгжсэн тус хөтөлбөрийн үр дүнтэй харьцуулан, дүн шинжилгээ хийж эерэг болон сөрөг үр дүнг нээн илрүүлэх нь судалгааны ажлын зорилго болно.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч