Олон туйлт дэлхийн шинэ дэг журам төлөвших үйл явцын судалгаа, дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Олон улсын харилцааны туйлууд, өнгөрсөн ба ирээдүйн чиг хандлага, дэлхийн шинэ дэг журам, их гүрнүүдийн гадаад бодлогын талаар судалж, харьцуулалт, зөв дүгнэлт хийх нь судалгааны ажлын гол зорилго оршино

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч