Олон нийтийн сүлжээний сонгуульд үзүүлсэн нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Уг судалгааны ажил нь олон нийтийн сүлжээ Монгол улсын 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд хэрхэн нөлөөлсөн болохыг судлахыг зорьсон.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч