Нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгох асуудал

Бүтээлийн тайлбар

“51-р цэцэрлэг”-ийн нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичгийн төслийг боловсруулахад судалгааны ажлын зорилго оршино.

Контентын хэсгээс