Телевизийн нэвтрүүлгийн өртөг тооцолтыг боловсронгуй болгох арга зам

Бүтээлийн тайлбар

Телевизийн үйл ажиллагааг аль болох үр ашигтай явуулах, удирдлагын бодлогыг дагаж мөрдүүлэх, нягтлан бодох бүртгэлийг үнэн зөв, иж бүрэн хөтлөх нөхцлийг хангах, санхүүгийн тайлангуудыг цаг хугацаанд нь найдвартай, СТОУС-ын дагуу бэлтгэн толилуулах, хууль тогтоомж болон телевизийн дүрэм журмын хэрэгжилтийг ханган ажиллахад телевизийн хувьд нэвтрүүлгийн өртгийг үнэн зөв тооцох, улмаар нэвтрүүлгийн өртөг нь хамгийн чухал үүрэгтэй томоохон үзүүлэлт юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч