Нягтлан бодох бүртгэл, Эдийн засгийн хөтөлбөрийн төгсөгчдийн ажил эрхлэлтийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Ажлын байранд гарахад ямар хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч байгаа, ямар байр суурьтай ханддаг болон сургалтын хөтөлбөрийг сайжруулах зорилготойгоор хийгдсэн юм.

Контентын хэсгээс