Монгол улсын хүн амын ажил эрхлэлт болон нийт үйлдвэрлэлийн хамаарал

Бүтээлийн тайлбар

МУ-ын салбар салбарын үйлдвэрлэлжилтийн өгөгдлүүдийг цуглуулан иргэдийн ажил эрхлэлтэд үзүүлсэн үр нөлөө болон хамаарлыг эдийн засгийн тооцооллоор гаргаж ирэх нь энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч