Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний ажил эрхлэлтэнд үзүүлж буй нөлөө

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ нь ажил эрхлэлтэд хэрхэн нөлөөлж байгааг судлах нь энэхүү судалгааны ажлын зорилго юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч