Ноолуурын нэмүү өртгийн сүлжээнд малчдын бүлгийг татан оролцуулах боломжийн судалгаа

Бүтээлийн тайлбар

Өртгийн сүлжээний онол дээр тулгуурлан сонгон авсан компанийн түүхий ноолуур боловсруулалтад гаргаж буй зардлыг бууруулах, нөгөө талаас малчдын амьжиргаанд сайнаар нөлөөлөх арга зам байгаа эсэхийг олж тогтоох юм.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч