Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх жeндeрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ

Бүтээлийн тайлбар

Монгол улсын хөдөлмөрийн зах зээлийн оролцоо болон хөдөлмөр эрхлэлт дэх эмэгтэйчүүд ба эрэгтэйчүүд, охид болон хөвгүүдийн хооронд оршин буй ялгаа буюу жендэрийн тэнцвэргүй харьцаанд дүн шинжилгээ хийх, хөдөлмөр эрхлэлт дэх тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх арга замыг үндэслэн тодорхойлоход оршино.

Контентын хэсгээс

Бүтээлийн нийлүүлэгч